Tuyển dụng

[Thông Báo] Về việc tuyển dụng hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2021 của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Cần Thơ

I. Số lượng, vị trí cần tuyển Tuyển dụng 01 chỉ tiêu vào vị trí vệ sinh (tạp vụ) làm việc tại phòng Tổ chức – Hành chính. II. Điều kiện 1. Điều kiện cụ thể – Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; – Từ đủ 18 tuổi trở lên; […]

[Thông Báo] Về việc tuyển dụng hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2021 của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Cần Thơ

I. Số lượng, vị trí cần tuyển Tuyển dụng 02 chỉ tiêu Bảo vệ làm việc tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ. II. Điều kiện 1. Điều kiện cụ thể – Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; – Từ đủ 18 tuổi trở lên; […]

[Thông báo] về việc tuyển dụng viên chức lần 1 năm 2020 của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ

Tên vị trí việc làm: – Chỉ tiêu: 01 chỉ tiêu. – Vị trí việc làm cần tuyển: Dịch vụ khoa học, công nghệ. – Nhiệm vụ: + Chuyển giao nhân rộng kết quả đề tài – dự án, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực cơ khí, sinh học, hóa học, chế biến […]

Thông báo về việc kéo dài thời gian nhận hồ sơ và điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng viên chức lần 1 năm 2019 của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Cần Thơ từ ngày 08/7/2019 đến ngày 07/8/2019

Tuyển dụng 02 chỉ tiêu. Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp Đại học trở lên; Các chuyên ngành: Nhóm ngành Kinh tế; Môi trường & TNTN; Luật; Khoa học công nghệ; Kỹ thuật cơ khí, Chế tạo máy, Cơ khí chế tạo máy công cụ, Kỹ thuật cơ khí và chế tạo máy nông nghiệp

[Thông báo] về việc tuyển dụng viên chức từ ngày 04/6/2019 đến ngày 01/7/2019

Thông báo tuyển dụng: 02 chỉ tiêu: Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp Đại học trở lên; Các chuyên ngành: nhóm ngành Kinh tế, nhóm ngành Môi trường & TNTN, Nhóm ngành Luật, nhóm ngành Khoa học công nghệ và các ngành gần với 04 nhóm ngành trên.

[Thông báo] về việc tuyển dụng viên chức từ ngày 05/11/2018 đến ngày 30/11/2018

Thông báo tuyển dụng: 01 chỉ tiêu: Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp Đại học trở lên; Các chuyên ngành: Công nghệ sinh học, Vi sinh vật học, Khoa học cây trồng, Nông nghiệp sạch, Khoa học đất, Công nghệ giống cây trồng và các ngành gần với nhóm ngành trên. Thông báo tuyển dụng.signed […]

[Thông báo] về việc tuyển dụng từ ngày 29/10/2018 đến ngày 23/11/2018

Tuyển dụng 01 chỉ tiêu vào vị trí vệ sinh (tạp vụ) làm việc tại phòng Tổ chức – Hành chính.   Thông báo tuyển dụng HD68 – T11

[Thông báo] về việc tuyển dụng viên chức từ ngày 31/08/2018 đến ngày 28/09/2018

01 chỉ tiêu tuyển dụng: Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp Đại học trở lên; Các chuyên ngành: Luật Hành chính, Luật Thương mại, Quản trị kinh doanh, Quản trị doanh nghiệp, Quản trị nhân sự, Quản trị chất lượng và các ngành gần với hai nhóm ngành trên. 2. Thông báo tuyển dụng.signed