Hội đồng tư vấn, đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp thành phố “Nghiên cứu chế tạo chế phẩm sinh học chứa vi khuẩn Rhodococcus sp. phân hủy các hợp chất hữu cơ có vòng thơm trong nguồn nước thải”

Ngày 10/8/2022, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ đã tổ chức Hội đồng  tư vấn, đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp thành phố “Nghiên cứu chế tạo chế phẩm sinh học chứa vi khuẩn Rhodococcus sp. phân hủy các hợp chất hữu cơ có vòng thơm trong nguồn nước thải”. Đề tài do Tiến sĩ Nguyễn Thị Phi Oanh là chủ nhiệm, Trường Đại học Cần Thơ là cơ quan chủ trì.

Đề tài đã thực hiện các nội dung nghiên cứu gồm; Thiết lập quy trình định lượng hỗn hợp các chất hữu cơ có vòng thơm: benzene, toluene, xylene (BTX); Xác định đường tăng trưởng của vi khuẩn Rhococcus sp. XL6.2; Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng phân hủy BTX của vi khuẩn Rhococcus sp. XL6.2; Tuyển chọn các nguyên liệu làm chất mang để tạo các chế phẩm dạng bột, khảo sát mật số và hoạt tính phân hủy BTX của vi khuẩn Rhococcus sp. XL6.2 trong các chế phẩm theo thời gian tồn trữ; Tạo chế phẩm sinh học và đánh giá hiệu quả xử lý nước thải có chứa BTX của chế phẩm; Định danh vi khuẩn Rhococcus sp. XL6.2 bằng phương pháp sinh học phân tử và phân tích sinh hóa.

Đề tài đã đạt được các sản phẩm quan trọng: 01 chế phẩm sinh học có khả năng duy trì mật số vi khuẩn Rhococcus sp. XL6.2 ≥ 106 CFU/g chế phẩm và hoạt tính phân hủy BTX trên 92% trong môi trường khoáng tối thiểu có bổ sung BTX; 02 chế phẩm sinh học chức vi khuẩn Rhococcus sp. XL6.2 duy trì mật số trên 106 CFU/g và hoạt tính phân hủy BTX trong 3 nguồn nước thải thử nghiệm qua 3 tháng tồn trữ; Quy trình sản xuất và sử dụng chế phẩm sinh học 5g/túi và 50g/túi.

Hội đồng đánh giá cao ý nghĩa khoa học, thực tiễn và các kết quả đạt được của đề tài. Thành viên hội đồng nhất trí nghiệm thu và xếp loại đề tài đạt mức xuất sắc.

Thành viên Hội đồng
Ban chủ nhiệm đề tài

Đăng ngày: 11/08/2022