Nghiên cứu dự án

I. Tóm tắt

Trung tâm tổ chức thực hiện các dự án KH&CN; ứng dụng và nhân rộng kết quả của dự án.

II. Cụ thể

TT

Tên đề tài, dự án

Lĩnh vực nghiên cứu

Kết quả

1Xây dựng mô hình cải tiến cụm xử lý nước tại các trạm cấp nước nông thôn dựa trên công nghệ oxy hóa sâu.Môi trườngKết quả nghiên cứu, ứng dụng đã tạo ra thiết bị công nghệ xử lý nước cấp sinh hoạt ứng dụng với quy mô trạm cấp nước. Các đơn vị đã chuyển giao:
– Trạm cấp nước Long Tuyền – Quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ.
– Trạm cấp nước Thới Long, Trường Lạc – Quận Ô Môn, TP.Cần Thơ.
– Trạm cấp nước Mỹ Khánh-Huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ
2Xây dựng mô hình cấp nước sinh hoạt công suất 1-2 m3 /ngày ứng dụng công nghệ vật lý điện tử – oxy hóa sâu quy mô hộ gia đình sống phân tán ở quận Ô MônMôi trườngChuyển giao cho hơn 40 hộ gia đình trong và ngoài TP.Cần Thơ