Giải pháp phát triển

I. Tóm tắt

Hỗ trợ về thủ tục và kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

II. Cụ thể

Tư vấn, hỗ trợ cho hơn 10 doanh nghiệp đổi mới công nghệ, lựa chọn công nghệ thích hợp vào dây chuyền sản xuất thuộc lĩnh vực xay xát lúa gạo và cơ khí.