Bảo tồn gen quý

I. Tóm tắt

Thực hiện nhiệm vụ sưu tập, bảo tồn và phát triển các nguồn gen quý.

II. Cụ thể

– Trung tâm thực hiện cấy mô giữ giống và bảo tồn nguồn gen, đảm bảo số lượng 70 nguồn gen không bị hao hụt: giống Lan, Cúc, Dạ yên thảo, Đồng tiền, Cẩm chướng, hoa Chuông, dâu tây…. Việc cấy chuyền theo tiến độ đảm bảo nguồn mẫu không bị thoái hóa. Đồng thời phát triển thêm 15 giống cây mới, bao gồm 2 giống cây ăn trái, 5 giống hoa cảnh, 4 giống dược liệu, 4 giống lan cảnh.

– Tiến hành cấy chuyền giữ giống các nguồn gen chưa khảo nghiệm như sống đời và cấy nhân nhanh giống cây tiềm lực như hoa chuông, để tiến tới nhân rộng các mẫu mô mới và có tiềm lực cao có thể đáp ứng được nhu cầu của thị trường.